برای بانوی آب

ای ستون محکم بيت الحرام
مادر گلهای عالم ،السلام

تشنه مهر توام هر روز و شب
بنده لطف توام، هر صبح و شام

شادی ام را هر چه می خواهی بگو
غربتم را هرچه می خواهی بنام!

بی علی تنهای تنها می شدی
گر نبودی سخت تنها بود امام

ای شکوه مرد و زن حتی خدا
می برد نام تو را با احترام!

عاقبت می گیرم ای بانوی آب
از تمام دشمنانت انتقام!