ای هميشه سبز ! ای بالا بلند
مثل زخمی تازه بر غم ها بخند!

باز کن چشمی به روی دردها
ديده را بر هر چه غير از غم ببند

عقل می گويد : به فکر چاره باش!
عشق می گويد: رها شو از کمند!

عشق چيزی مثل لبخند گل است
عقل چيزی نيست غير از نيشخند!

ای شبيه سرو! با فتوای عشق
دست و پای عقل را محکم ببند!