آيا شما مي دونيد فرق عشق زمينی ( مجازی) و عشق بالايی (حقيقی) چيه؟ خيلی دوست دارم نظر شما رو بدونم.