ممنون از پاسخ های شما. برخي معتقدند از عشق زميني مي توان به عشق بالايي پل زد. برخي هم عشق زميني را شهوت مي دانند و اصلا عشق به حساب نمي آورند.
هر چند هنوز منتظر اظهار نظرهای ديگری در مورد عشق زمينی و بالايی هستم اما مايلم نظر خودمو هم يادآور بشم.
به نظر من در عشق زمينی مردم حسودند و دوست ندارند کسی به جز خودشان به معشوقه نظر داشته باشد. اما در عشق بالايی و حقيقي هر چه افراد بيشتري به معشوقه نظر داشته باشند عاشق لذت بيشتري مي برد!
اينطور نيست؟