سحر شد يار بی همتا نيامد
يگانه منجی دلها نيامد

نهاد آدينه را موعود ديدار
هزار آدينه رفت اما نيامد!