اين شعر رو امروز از سر تفنن نوشتم. به جای " یاهو" هر سایت دیگه ای که وزن شعر رو به هم نزنه میشه نوشت.

امروز گرفته بال با اینترنت
این مرد که کرده حال با اینترنت

هر کس که فقط سری به "یاهو" بزند
هرگز نکند جدال با اینترنت!