بر خيز که باز هفته جنگ شده ست
درياچه خاطرات خونرنگ شده ست

امروز دوباره می گدازد اين دل!
اين دل که برای " شهدا " تنگ شده ست!