خوش باد که از بهار بهتر باشيم
سر سبزتر از سرو و صنوبر باشيم

آن روز مباد تا در اين باغ وجود
شرمنده لاله های پرپر باشيم!