خوشا يادی که می آيد دوباره
خوشا آن شب که مه شد پاره پاره

کنار تکه های سرخ خورشيد
دل من ماند و يک دنيا ستاره!