با نگاهت ماه بی فرجام بالا می رود
حضرت خورشيد سمت صبح فردا می رود

هر سحر از شوق ديدار تو ماهيگير عمر
تور بر دوش سخاوت رو به دريا می رود

خنده چشم تو را ديده ست بی شک نوبهار
کين چنين در کوچه ها مست و شکوفا می رود

دوش ديديم باد را سرمست از فيض حضور
در سماعی عاشقانه رو به صحرا می رود

فرق چندانی ندارد در زمين يا آسمان
هر کجا باشی دلم يکباره آنجا می رود

حتم دارم جمعه می آيی به همراه بهار ...