از مقابل دلم عبور كن
زخم هاي كهنه را مرور كن

باز هم بيا سري به ما بزن
خانه را پر از نشاط و شور كن

خوب من بيا و با حضور خود
شهر را دوباره غرق نور كن

از ميان كوچه هاي قلب من
- عاشقانه - باز هم عبور كن

مثل صاعقه ولي بلندتر
در شب خيال من خطور كن

من كه روسياه اين قبيله ام
تو به خاطر خدا ظهور كن!