امون از دست اين دور و زمونه
به هر که رو کنم نامهربونه

رفيق و همدلی پيدا نمی شه
برای اين دل بی آشيونه!