نه به پونه ها دل بسته ام
نه به ذنبق و بابونه ها
تمام دلخوشی ام
- تنها-
نگاه اطلسی توست
که در کنار دلم
بيتوته کرده است.