سحر شد یار بی همتا نیامد
یگانه منجی دلها نیامد

نهاد آدینه را موعود دیدار
هزار آدینه رفت اما نیامد!