اي‌ عشق‌ رؤيايي‌ كه‌ مديون‌ تو هستم‌
دلداده‌اي‌ از نسل‌ مجنون‌ تو هستم‌

امشب‌ كنارم‌ خيمه‌ زن‌، شايد ببيني‌
در اوج‌ غربت‌ نيز مفتون‌ تو هستم‌

مي‌خواهمت‌ از جان‌ و دل‌ مثل‌ هميشه‌
هرچند مجروح‌ از شبيخون‌ تو هستم‌

سهم‌ من‌ از تو شعله‌اي‌ تا بي‌نهايت‌
سهم‌ تو از من‌ اينكه‌ همخون‌ تو هستم‌

مثل‌ هميشه‌ جرم‌ من‌ اين‌ است‌ امروز
عاشق‌ترين‌ مردي‌ كه‌ مجنون‌ تو هستم‌