چقدر
به‌ عشق‌ مي‌ماند
باغ‌ نگاهت‌ ؛
وقتي‌ كه‌
از بهار چشمانت‌
عبور مي‌كنم‌.