چه‌ سوت‌ كور است‌ جهان‌ دل‌!
مگر بهار عشق‌
سر آمده‌ است‌؟
يا عشق‌ در سوگ‌ بهار
نشسته‌ است‌؟