مي‌دانم‌
مرهمي‌ نيست‌ بر زخمهايتان
اي‌ عابران‌ كوچه‌ غربت‌!
بر كومه‌هاي‌ شهر
فانوس‌ دعا
بياويزيد!