كس‌ چون‌ تو مرا غريب‌ و تنها نگذاشت‌
اين‌ گونه‌ در التهاب‌ فردا نگذاشت‌
سوگند نمي‌خورم‌ ولي‌ باور كن‌!
كس‌ چون‌ تو به‌ خلوت‌ دلم‌ پا نگذاشت‌