در عبور جانبازان شیمیایی....

آن‌ مرد صبور زخم‌ با خود مي‌برد
تا اوج‌ حضور زخم‌ با خود مي‌برد

آن‌ كاسب‌ دوره‌گرد صحراي‌ جنون‌
هنگام‌ عبور زخم‌ با خود مي‌برد!