بابا طاهر بيو چشم ترم بين!
شراره از نی و از دفترم بين!

دوبيتی خون و آتش زن به جونم
بسوزون اين دل و خاکسترم بين!