* براي‌ زادگاهم‌ و مردم‌ صميمي‌اش‌

شهر من‌ دزفول‌ اي‌ شهر شهيد
شهر مردان‌ غيور و رو سفيد

شهر دزفول‌ اي‌ امام‌ شهرها
اي‌ نمونه‌ در تمام‌ شهرها

مردمانت‌ تشنة‌ پيغمبرند
تشنه‌ يك‌ جرعه‌ آب‌ از كوثرند

مردمانت‌ در چراغ‌ چشم‌ من‌
مردمي‌ هستند هر يك‌ بت‌ شكن‌

شهر من‌ اي‌ سرزمين‌ عاشقان‌
سرزمين‌ لاله‌هاي‌ بي‌ نشان‌

سرزمين‌ عالمان‌ سخت‌ كوش‌ !
خانقاه‌ عارفان‌ باده‌ نوش‌ !

باده‌ نوشاني‌ كه‌ مي‌نوشند نور
هر يكي‌ مستند از جام‌ طهور

باده‌ نوشاني‌ كه‌ هو هو مي‌كشند
سر به‌ دلهاي‌ بلاجو مي‌كشند

باده‌ نوشاني‌ كه‌ عاشق‌ زيستند
جز شهيدان‌ باده‌ نوشان‌ كيستند؟

شهر من‌ عطر خدايي‌ مي‌دهي‌
بوي‌ عرفان‌ «ضيايي‌(1)» مي‌دهي‌

كهكشاني‌ در دلت‌ جاري‌ شده‌
نوري‌ از آن‌ «شيخ‌ انصاري‌(2)» شده‌

دل‌ كه‌ با عشق‌ تو راضي‌ مي‌شود
همچو «مجدالدين‌ قاضي‌(3)» مي‌شود

تو بزرگي‌ اي‌ بزرگ‌ سر به‌ زير
جنّت‌ از قلب‌ تو دارد يك‌ مسير
.......
شهر من‌! اي‌ شهر با زخم‌ آشنا
شهر من‌! رزمندة‌ بي‌ ادعا

شهر من‌ اي‌ شهر همزاد جنون‌
شهر طوفان‌ خيز شهر لاله‌ گون‌

بوي‌ خشم‌ و آتش‌ و خون‌ مي‌دهي‌
بوي‌ شبهاي‌ شبيخون‌ مي‌دهي‌

در تو مي‌شد تا خدا پرواز كرد
زندگي‌ در لامكان‌ آغاز كرد

كوچه‌هايي‌ داشتي‌ اهل‌ يقين‌
لاله‌هاي‌ منتشر روي‌ زمين‌

كوچه‌هايي‌ غرق‌ نور و غرق‌ شور
كوچه‌هايي‌ منتظر بهر ظهور

كوچه‌هايي‌ مثل‌ خاك‌ كربلا
كوچه‌هايي‌ با شهيدان‌ آشنا

مردمانت‌ مردمي‌ اهل‌ نبرد
هر يكي‌ اهل‌ دعا و سوز و درد
.........
شهر من‌ اي‌ شهر همزاد جنون‌
شهر طوفان‌ خيز شهر لاله‌ گون‌

روزگاري‌ عرش‌ مهمان‌ تو بود
آسمان‌ خاك‌ شهيدان‌ تو بود

روزگاري‌ رنگ‌ و رويي‌ داشتي‌
از شهادت‌ آبرويي‌ داشتي‌

شهر من‌ اي‌ كوچه‌هايت‌ چاك‌ چاك‌
«موشك‌» از هرم‌ نگاهت‌ شرم‌ ناك‌

خوب‌ مي‌دانم‌ كه‌ اين‌ در ياد توست‌
افتخار ما «شهيد آباد» توست‌
.........
اي‌ تمام‌ سينه‌ات‌ شور و دعا
در تو جا كرده‌ دل‌ «سبز قبا(4)»

آستانش‌ آستان‌ انبياست‌
محفل‌ انس‌ تمام‌ اولياست‌

محفل‌ انس‌ شهيدان‌ نيز هست‌
بارگاه‌ عشق‌ و ايمان‌ نيز هست‌

اينكه‌ سر بند شهيدان‌ خداست‌
شال‌ سبز حضرت‌ سبز قباست‌

جلوه‌اي‌ از آتش‌ و طور است‌ اين‌
يادگار هفتمين‌ نور است‌ اين‌

اين‌ سراي‌ عاشقان‌ بي‌دل‌ است‌
اين‌ كليد آشناي‌ مشكل‌ است‌

السّلام‌ اي‌ حضرت‌ سبز قبا
السّلام‌ اي‌ قبله‌ دلهاي‌ ما

اي‌ سرا پا مهر و لطف‌ و آشتي‌!
در دلم‌ بذر محبت‌ كاشتي‌

حضرت‌ سبز قبا مشكل‌ گشا!
با تمام‌ دردهايم‌ آشنا!

مانده‌ام‌ مغموم‌ دستم‌ را بگير!
ايهاالمظلوم‌ دستم‌ را بگير!
75
پاورقي‌:
1 - از شاعران‌ و عرفاي‌ قديم‌ دزفول‌
2 - مرحوم‌ علامه‌ حاج‌ شيخ‌ مرتضي‌ انصاري‌
3 - مرحوم‌ آيت‌ ا... سيد مجدالدين‌ قاضي‌ امام‌ جمعه‌ دزفول‌
4 - حضرت‌ محمدبن‌ موسي‌الكاظم‌(ع‌) ملقب‌ به‌ سبزقبا