زمین آیینه ای از صلح و جنگه
که هر شیشه به فکر پاره سنگه

چنان آشفته احوالم که گویی
دلم چون طعمه در دست پلنگه!