موريانه‌هاي‌ عشق‌
چار چوب‌ دلم‌ را
مي‌خورند؛
من‌، امّا
آسوده‌تر از هميشه‌
نگاهم‌ را
به‌ ماه‌ سپرده‌ام‌!