شتابان‌ مي‌گذرد
از كوچه‌هاي‌ حادثه‌،
سوسوي‌ چشمان‌ يك‌ كودك‌،
و آن‌ طرف‌ مادري‌ست‌
كه‌ تابوت‌ نگاهش‌
بر شانه‌هاي‌ زخمي‌ شهر
تشييع‌ مي‌شود.