نذر امام هشتم!
۱
بیا ای دوست ما را مفتخر کن
رهت دور است آن را مختصر کن

دلم از خاک نیشابور کم نیست
کرم فرما و از این دل گذر کن!

۲
دلم پر می زند امشب به یادت
به خود سر می زند امشب به یادت

دلم ، این زائر غربت کشیده
به هر در می زند امشب به یادت

۳
زمان گردیده مست از عطر یادت
زمين پر گشته از لطف زيادت

روا کن حاجت مردی که امروز
دلش را بسته بر "باب المرادت"