خوشا آن دم که مهمان تو باشم
سرا پا مست و حيران تو باشم

خوشا مانند بابا طاهر - امروز
دوبيتی خوان چشمان تو باشم