نه از جن ام نه از انسانم امروز
پری آوای دشتستانم امروز

بيا فايز! بيا با هم بخوانيم
که من هم مثل تو حيرانم امروز!