تو مثل ابر پر بارانی ای عشق!
طراوت بخش روح و جانی ای عشق!

سر آمد عمرم از دست تو اما
ندانم درد يا درمانی ای عشق!