*به‌ امامي‌ كه‌ از غدير آغاز كرد
تا امام‌ عاشقان‌ حضرت‌ امير شد
آسمان‌ شكوفه‌ كرد، ناگهان‌ غدير شد

ناگهان‌ تمام‌ دشت‌، پر شد از نماز رود
سرو سر بلند كرد، بيد سر به‌ زير شد

عاشقانه‌ زيستن‌ باز امتداد يافت‌
دل‌ به‌ روز عاشقي‌ باز هم‌ اسير شد

از مدينه‌ تا نجف‌، پر شد از صداي‌ دف‌
مكّه‌ غرق‌ نور شد، كعبه‌ بي‌ نظير شد

در حصار شب‌ نماند ـ اي‌ امير عاشقان‌ ـ
هر كه‌ در طواف‌ عشق‌، با تو هم‌ مسير شد
76