دنيا به‌ چشم‌ من‌، شبحي‌ از جهنم‌ است‌
اندوه‌ دل‌ به‌ قدر غم‌ هر دو عالم‌ است‌

پوشيده‌ آسمان‌ و زمين‌ جامة‌ سياه‌
يعني‌ كه‌ ماه‌، ماه‌ عزيز محرم‌ است‌

ابري‌ عزا گرفته‌ درونم‌ كه‌ اين‌ چنين‌
هستي‌ براي‌ داغ‌ دلم‌ گوئيا كم‌ است‌

امشب‌ براي‌ خاطر اين‌ چشم‌ بي‌شكيب‌
داغي‌ هزار ساله‌ برايم‌ فراهم‌ است‌

بعد از تو اي‌ عزيز شهيدان‌ كربلا
دنيا به‌ چشم‌ من‌، شبحي‌ از جهنم‌ است‌
76