هفتاد و دو ماه
و يک خورشيد
افتاده بر زمين داغ!
آه
اين چه منظومه ايست؟