چه باغ ارغوانی داری ای دل!
شکوه جاودانی داری ای دل!

تمام سينه مالامال عشق است
چه عشق بيکرانی داری ای دل!