هرچند که انتظار سهم من و توست
يك شاخه گل از بهار سهم من و توست

آرام قطار عاشقی راه افتاد
يك صندلی از قطار سهم من و توست!