اي عشق كه در شعله تو دود شدم
خوش آمدي! از داغ تو خشنود شدم

ديروز فقط بركه اي از غم بودم
امروز ولي با نفست رود شدم!