بر پيرهن خويش غباری داريم
از عشق هنوز يادگاری داريم

هر چند خزان به جانمان افتاده ست
ما نيز برای خود بهاری داريم!