پست های ارسال شده در آدر سال 1383

بال پرواز

شب امشب شور آوازی بيــــــــاور!             به يمن عشق، اعجازی بياور! زمين بر پای من زنجير بسته                      برايم بال پروازی بيـــــاور!
/ 0 نظر / 5 بازدید