پست های ارسال شده در آدر سال 1385

اين راه مجنون کش...

                                                                                   شاعرانه ۲ نه! ديگر اين دل، بعد از اين سامان ندارديعنی که زخم عاشقی درمان نداردهرگز به فکر آخر این ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید